Автор Тема: Сдача на сертификат охранника  (Прочитано 68043 раз)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Собственно все знания,необходимые для сдачи на сертификат охранника.
Необходимая методичка по единоборствам в конце.
« Последнее редактирование: 10 Января, 2012, 20:05 от Александр.М »
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #1 : 29 Июля, 2011, 17:32 »

Во,открыл!В общем пока на госмове,дабы не потерялось а там переведу потихоньку.
« Последнее редактирование: 29 Июля, 2011, 18:17 от Александр.М »
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #2 : 29 Июля, 2011, 17:39 »
Apsardzes darbība- eksāmena jautājumi/atbildes

1.Apsardzes darbību regulējošie normatīvie akti.

„Apsardzes darbības likums”
MK noteikumi Nr.945 "Noteikumi par apsardzes sertifikātu izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru" 
MK noteikumi Nr.66 "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā"
MK noteikumi Nr.1072 "Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība" 
MK noteikumi Nr.930 "Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi"

„Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums”
MK noteikumi Nr.159 ” Ieroču, munīcijas un gāzes pistoļu (revolveru) iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un kolekciju veidošanas noteikumi”
MK noteikumi Nr.631 "Valsts nozīmes ieroču un munīcijas kolekciju veidošanas un ieroču un munīcijas klasifikācijas noteikumi"
MK noteikumi Nr.565 "Kārtība, kādā izsniedzama atļauja šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanai un darbībai, un šautuvju (šaušanas stendu) izmantošanas kārtība"
MK noteikumi Nr.538 "Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi"
MK noteikumi Nr.488 "Noteikumi par valsts nodevu par visu veidu ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu atļauju un speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu, kā arī to derīguma termiņa pagarināšanu"
MK noteikumi Nr.167 "Šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču vienotās uzskaites kārtība"

Krimināllikums un LAPK nosaka sodu sankcijas, tai skaitā par apsardzes darbības regulējošo normatīvo aktu neievērošanu.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #3 : 29 Июля, 2011, 17:40 »
2.Likumā noteiktās apsardzes darbinieka tiesības un atbildība.
12.pants. Apsardzes darbinieka tiesības
Apsardzes darbiniekam, veicot apsardzes darbību, ir tiesības:
1) prasīt, lai persona izbeidz prettiesisko darbību un ievēro apsargājamā objektā noteikto kārtību, vai atkarībā no tās veiktajām darbībām lūgt attiecīgo personu atstāt apsargājamo objektu, kā arī izraidīt šo personu no apsargājamā objekta, ja tā nepakļaujas lūgumam un turpina pārkāpt apsargājamā objektā noteikto kārtību un šādu izraidījumu paredz apsargājamā objekta apsardzes noteikumi;
2) pārbaudīt apsargājamā objektā caurlaidi vai dokumentu, kas apliecina tā turētāja identitāti un ir nepieciešams to apsardzes noteikumu ievērošanai, kuru izpildes kontrole ir uzdota apsardzes darbiniekiem;
3) lūgt, lai persona labprātīgi uzrāda personīgās mantas, transportlīdzekli vai kravu un tās atbilstību apstiprinošus dokumentus, ja šādas darbības ir paredzētas apsargājamā objekta apsardzes noteikumos. Ja persona, kurai lūgts uzrādīt personīgās mantas, transportlīdzekli vai kravu, atsakās labprātīgi to darīt vai pastāv pamatotas aizdomas, ka šī persona ir izdarījusi vai gatavojas izdarīt noziedzīgu nodarījumu, — attiecīgo personu aizturēt un nekavējoties nodot Valsts policijai. Ja persona nav sasniegusi 14 gadu vecumu, tās personīgās mantas drīkst pārbaudīt tikai šīs personas vecāku vai likumisko pārstāvju klātbūtnē un ar viņu atļauju. Ja nav klāt minētās personas vecāku vai likumisko pārstāvju, apsardzes darbinieks izsauc Valsts policiju.
Apsardzes darbinieka atbildību nosaka LAPK un Krimināllikums
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #4 : 29 Июля, 2011, 17:40 »
3.Apsardzes  darbības  likumā  lietotie  termini: apsardzes  darbība, apsardzes darbinieks,  apsargājamais  objekts, apsardzes  pakalpojumi,  apsardzes sertifikāts, apsardzes tehniskā sistēma, apsardzes komersants, iekšējās drošības dienests.
1) apsardzes darbība — apsardzes pakalpojumu sniegšana, ko veic apsardzes komersants, kā arī iestādes, komersanta vai organizācijas apsardzes un iekšējās drošības nodrošināšana, ko veic štata darbinieki;
2) apsardzes darbinieks — fiziskā persona, kas veic apsardzes darbību, ir sasniegusi 18 gadu vecumu un apsardzes sertifikātu saņēmusi šajā likumā noteiktajā kārtībā vai apsardzes sertifikātu vai tam pielīdzināmu personas profesionālo kompetenci apliecinošu dokumentu saņēmusi citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī;
3) apsargājamais objekts — fiziskā persona, krava un cita kustamā manta un vērtības vai nekustamais īpašums, teritorija vai cits objekts, kā arī objektos notiekoši pastāvīgi vai atsevišķi pasākumi;
4) apsardzes pakalpojumi — pasākums vai pasākumu kopums, ko veic, lai novērstu prettiesiskus vai citādus apsargājamā objekta apdraudējumus;
5) apsardzes sertifikāts — fiziskās personas profesionālo kompetenci apliecinošs dokuments;
6) apsardzes tehniskā sistēma — apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas, videonovērošanas, mehānisko vai elektronisko iekārtu kopums, kas darbojas vienotā sistēmā, lai novērstu prettiesiskus vai citādus apsargājamā objekta apdraudējumus;
7) apsardzes komersants — komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai un sniedzapsardzes pakalpojumus;
8) iekšējās drošības dienests — iestāžu, komersantu vai organizāciju struktūrvienība, kas nodrošina to apsardzi un iekšējo drošību;
9) trešā persona — apsardzes komersanta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kurai paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa.
« Последнее редактирование: 29 Июля, 2011, 17:42 от Александр.М »
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #5 : 29 Июля, 2011, 17:43 »
4.Dienesta suņu turēšanas un izmantošanas nosacījumi apsardzes darbībā.
14.pants. Dienesta suņu turēšana
(1) Veicot apgaitu ar dienesta suni, apsardzes darbinieks tur to saitē un ar uzpurni, izņemot šā likuma 13.pantā paredzētos gadījumus.
(2) Slēgtās teritorijās, kur nav cilvēku, var turēt nepiesietus suņus, ja redzamās vietās izvietoti skaidri salasāmi brīdinājuma uzraksti.
Visus suņus izmantojamos apsardzes darbībai var iedalīt divās kategorijās:
-patrulēšanas un meklēšanas suņi;
-apsardzes suņi.
Patrulēšanas un meklēšanas suņi skaitās sagatavoti, ja tie atbilst sekojošiem kritērijiem:
-labi osta smaržu pēdas, kuru vecums ir līdz 30min, un virzās pa tām līdz 5km;
-aktīvi pārmeklē apvidus laukumu 200x200m, lai atrastu personas vai priekšmetus;
-aiztur bēgošu cilvēku 100m attālumā un aktīvi ar to cīnās;
-aktīvi apsargā atstātās mantas pat dresētāja prombūtnē;
-uzmanīgi veic konvojēšanu, aizstāv dresētāju uzbrukuma gadījumā;
-patrulējot  konstatē svešas personas 50m attālumā;
-bez kļūdām atrod aizturētās personas mantas no desmit iespējamajām;
-nebaidās no šāvieniem un sprādzieniem
Apsardzes suņi skaitās sagatavoti, ja tie atbilst sekojošiem kritērijiem:
- ar skaļu riešanu brīdina apsargu par svešas personas tuvošanos attālumā ne mazākā par 70m;
-uzmanīgi un droši jūtās apsardzes postenī, reaģē uz troksni skaļi rejot;
-cīnās ar pārkāpēju, kurš cenšas iekļūt apsargājamā teritorijā;
-neņem barību no svešas personas vai atrastu zemē;
-nebaidās no šāvieniem un sprādzieniem.
Apsargs ar suni parasti patrulē gar perimetra nožogojumu, ar mērķi savlaicīgi konstatēt likumpārkāpēja pēdas un to aizturēt. Likumpārkāpēja aizturēšana notiek saskaņā ar Apsardzes darbības likuma 13 pantu.
Ja apsargs ar suni patrulēšanas gaitā konstatē likumpārkāpēja pēdas, kurš ir iekļuvis apsargājamajā objektā, apsargs nekavējoties par to ziņo tiešajam priekšniekam (maiņas vecākajam), pieņem visus nepieciešamos mērus pēdu saglabāšanā, bet pēc papildspēku (operatīvās grupas) ierašanās piedalās likumpārkāpēja aizturēšanā.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #6 : 29 Июля, 2011, 17:44 »
Эта любимая,я так предпологаю
5.Apsardzes darbības likumā noteiktā šaujamieroča pielietošanas kārtība.
17.pants. Šaujamieroča pielietošanas kārtība
(1) Par nodomu pielietot šaujamieroci brīdina, raidot brīdinājuma šāvienu. Bez brīdinājuma šaujamieroci drīkst pielietot, ja:
1) uzbrukums, kas apdraud cilvēka dzīvību vai veselību, ir pēkšņs;
2) uzbrukumā tiek pielietoti ieroči vai priekšmeti, kas apdraud cilvēka dzīvību vai veselību, vai tiek izmantoti mehāniskie transportlīdzekļi;
3) aizturamā persona pretojas, pielietojot ieroci vai priekšmetu, ar kuru tiek apdraudēta citas personas dzīvība vai veselība.
(2) Ja tiek pielietots šaujamierocis, apsardzes darbinieks dara visu iespējamo, lai mazinātu kaitējumu.
(3) Par katru šaujamieroča pielietošanas gadījumu apsardzes darbinieks nekavējoties ziņo Valsts policijai un savam tiešajam vadītājam. Ja nodarīts kaitējums cilvēka dzīvībai, veselībai vai mantai, jāsaglabā pēc iespējas neskarta notikuma vieta, bet, ja ir cietušie, tiem nekavējoties jāsniedz pirmā medicīniskā palīdzība un jānodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #7 : 29 Июля, 2011, 17:47 »
6.Speciālās atļaujas (licences) apsardzes darbības veikšanai anulēšanas nosacījumi. Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība.
Speciālo atļauju (licenci) anulē, ja:
1) apsardzes komersanta darbība ir vērsta pret valsti vai sabiedrības likumīgajām interesēm;
2) apsardzes komersants pārkāpj vai nepilda šā likuma vai citu normatīvo aktu prasības;
3) apsardzes komersants apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci);
4) to nosaka cits likums vai tiesas nolēmums;
5) konstatēts, ka uz apsardzes komersantu attiecas šā likuma 6.pantā noteiktie speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas ierobežojumi.
Lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Ja sertifikācijas komisija konstatē, ka personas praktiskās iemaņas tuvcīņā un speciālo cīņas paņēmienu lietošanā nav pietiekamas vai teorētisko zināšanu pārbaudē personas sniegtā atbilde uz vismaz vienu jautājumu nav sekmīga, vai persona ir pārkāpusi šo noteikumu 21.punktā minētās prasības, uzskatāms, ka persona nav nokārtojusi kvalifikācijas pārbaudījumu. Šādā gadījumā persona var atkārtoti kārtot apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu, ievērojot nosacījumu, ka personai ir tiesības kārtot apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu ne vairāk kā trīs reizes gadā un ne agrāk kā pēc trim mēnešiem no iepriekšējā kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas.как вам нравится эта поправка?
« Последнее редактирование: 24 Сентября, 2011, 16:55 от Александр.М »
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #8 : 29 Июля, 2011, 17:48 »
7.Apsardzes darbinieka tiesības izmantot fizisku spēku, speciālos līdzekļus un dienesta suni, to izmantošanas nosacījumi.
13.pants. Fiziska spēka, speciālo līdzekļu un dienesta suņu izmantošanas nosacījumi
(1) Ja likumpārkāpējs ar savu prettiesisko darbību rada reālus draudus apsardzes darbības veikšanai norīkotā apsardzes darbinieka vai citu personu dzīvībai vai veselībai vai apsargājamam objektam, apsardzes darbinieks pēc mutvārdos izteikta brīdinājuma par fiziska spēka, speciālā līdzekļa vai dienesta suņa izmantošanu drīkst izmantot fizisku spēku, speciālo līdzekli vai dienesta suni, lai izbeigtu prettiesisko darbību un aizturētu likumpārkāpēju. Aizturēto personu nekavējoties nodod Valsts policijai.
(2) Bez mutvārdos izteikta brīdinājuma fizisku spēku, speciālo līdzekli vai dienesta suni drīkst izmantot, ja likumpārkāpums ir saistīts ar vardarbīgu ielaušanos apsargājamā objektā vai ar pēkšņu uzbrukumu apsardzes darbiniekam, citai personai vai apsargājamam objektam.
(3) Ja nepieciešams, aizturētajai personai, pret kuru ir izmantots fizisks spēks, speciālais līdzeklis vai dienesta suns, sniedz pirmo medicīnisko palīdzību un nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu.
(4) Izmantojot fizisku spēku, speciālo līdzekli vai dienesta suni, aizliegts pārkāpt nepieciešamās aizstāvēšanās robežas un radīt personai kaitējumu, kas acīmredzami neatbilst nodarījuma, nepakļaušanās vai pretošanās raksturam. Aizliegts izmantot dienesta suni, ja var ciest citas personas, pret kurām dienesta suns netiek izmantots.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #9 : 29 Июля, 2011, 17:48 »
8.Speciālās  atļaujas  (licences)  apsardzes  darbības veikšanai,  to kategorijas, apsardzes pakalpojumu veidi.
5.pants. Speciālā atļauja (licence) apsardzes darbības veikšanai
(1) Apsardzes komersants apsardzes darbību var uzsākt pēc speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.
(2) Apsardzes komersantam atļauts sniegt apsardzes pakalpojumus, kas norādīti speciālajā atļaujā (licencē).
(3) Ir divu kategoriju speciālās atļaujas (licences):
1) saskaņā ar pirmās kategorijas speciālo atļauju (licenci) apsardzes komersantam ir tiesības projektēt apsardzes tehniskās sistēmas, tās uzstādīt, veikt to apkopi un remontu, kā arī sniegt konsultācijas par šiem jautājumiem;
2) saskaņā ar otrās kategorijas speciālo atļauju (licenci) apsardzes komersantam ir tiesības sniegt visus šajā likumā minētos apsardzes pakalpojumus un apsardzes darbībā izmantot apsardzes tehniskās sistēmas.
(4) Speciālo atļauju (licenci) izsniedz Valsts policija, un tā ir derīga apsardzes darbības veikšanai visā valsts teritorijā.
(5) Valsts policija ir tiesīga izsniegt speciālās atļaujas (licences) dublikātu, ja speciālā atļauja (licence) ir bojāta, nozaudēta vai nolaupīta, kā arī izsniegt atkārtotu speciālo atļauju (licenci), ja mainīti tajā norādāmie dati par komersantu.
(6) Ministru kabinets nosaka prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un prasības, kas jāpilda speciālās atļaujas (licences) darbības laikā, kārtību, kādā komersantam izsniedz speciālo atļauju (licenci), tās dublikātu vai atkārtotu speciālo atļauju (licenci), anulē speciālo atļauju (licenci), kā arī par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.
(7) Lēmumu par atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci) var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #10 : 29 Июля, 2011, 17:49 »
3.pants. Apsardzes pakalpojumu veidi
Apsardzes komersants, pamatojoties uz rakstveida līgumu, var sniegt šādus apsardzes pakalpojumus:
1) nodrošināt nekustamā īpašuma, kravas vai citas kustamās mantas vai vērtību apsardzi;
2) nodrošināt fiziskās personas apsardzi (miesassardzi);
3) nodrošināt iekšējo drošību apsargājamos objektos;
4) projektēt, uzstādīt un apkalpot apsardzes tehniskās sistēmas;
5) sniegt konsultācijas apsardzes jautājumos.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #11 : 29 Июля, 2011, 17:50 »
9.Apsardzes komersanta tiesības un pienākumi.
8.pants. Apsardzes komersanta tiesības un pienākumi
(1) Apsardzes komersantam, kas saņēmis otrās kategorijas speciālo atļauju (licenci), ir tiesības:
1) apsardzes darbības nodrošināšanai ar Valsts policijas atļauju iegādāties un glabāt šaujamieročus, kā arī iegādāties un glabāt speciālos līdzekļus Ieroču aprites likumā noteiktajā kārtībā;
2) apsardzes darbības nodrošināšanai izmantot un pielietot šaujamieročus un speciālos līdzekļus šajā likumā noteiktajā kārtībā;
3) radiosakaru nodrošināšanai noteiktā kārtībā izmantot radiofrekvences;
4) apsardzes darbībā izmantot dienesta suņus;
5) apsardzes darbībā izmantot apsardzes tehniskās sistēmas.
(2) Apsardzes komersantam ir pienākums:
1) novērtēt, vai darbinieku pienākumu veikšana ir saistīta ar īpašu risku, un līdz minimumam samazināt visus riskus, kuriem, veicot amata pienākumus, ir pakļauti darbinieki;
2) novērtējot, vai darbinieku pienākumu veikšana ir saistīta ar īpašu risku, ņemt vērā, ka īpašam riskam ir pakļauti darbinieki, kuri 50 procentus un vairāk no sava darba laika velta naudas savākšanai, pārnēsāšanai, pārvadāšanai vai citu lielu materiālo vērtību pārvietošanai, kuri veic darba pienākumus paaugstinātas fiziskās un psiholoģiskās slodzes apstākļos vai citos paaugstināta riska apstākļos, ko nevar novērst vai samazināt līdz pieļaujamam līmenim.
3) noslēdzot līgumu ar apsardzes darbinieku, izsniegt viņam nodarbinātā apliecību. Nodarbinātā apliecībā norāda darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu vai darba atļaujas numuru (Latvijā nodarbinātajiem ārzemniekiem), darba
līguma vai uzņēmuma līguma noslēgšanas datumu un numuru, apsardzes komersanta nosaukumu. Nodarbinātā apliecībā ir apsardzes komersanta zīmogs, kā arī darbinieka fotogrāfija;
4) veicot apsardzes darbību, novērtēt iespējamos riskus apsargājamam objektam, veikt nepieciešamos pasākumus, lai novērstu iespējamos apdraudējumus apsargājamā objekta drošībai, kā arī pret apsargājamo objektu vērstus likumpārkāpumus
(3) Darbiniekus, kuru pienākumu veikšana ir saistīta ar īpašu risku (darbs saskaņā ar darba vides riska novērtējumu ir saistīts ar paaugstinātu fizisko slodzi vai paaugstinātu darbinieku drošības un veselības risku, ko nevar novērst vai samazināt līdz pieļaujamam līmenim ar darba aizsardzības pasākumiem), nedrīkst nodarbināt ilgāk par 12 stundām, un viņiem izmaksājama piemaksa 20 - 40 procentu apmērā no noteiktās stundas vai dienas algas likmes. Konkrētos piemaksas piešķiršanas nosacījumus un piemaksas apmēru nosaka darba devējs.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #12 : 29 Июля, 2011, 17:52 »
10.Apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanas kārtība un apsardzes
sertifikāta dublikāta saņemšanas kārtība.
(13.p MK 945) Persona, kura vēlas pagarināt apsardzes sertifikāta derīguma termiņu, 30 dienu pirms apsardzes sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz kvalifikācijas komisijai iesniegumu (3.pielikums) un kārto apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu.
Šo noteikumu 13.punktā minētajam iesniegumam pievieno:
1. vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), kurā persona fotografēta ne senāk kā pirms trim mēnešiem;
2. valsts nodevas samaksu apliecinoša dokumenta kopiju.
Ja persona nav nokārtojusi apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu un apsardzes sertifikāta derīguma termiņš ir beidzies, tā nodod apsardzes sertifikātu kvalifikācijas komisijai.
Ja persona nav iesniegusi iesniegumu apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai šo noteikumu 13.punktā minētajā termiņā, apsardzes sertifikāts saņemams no jauna vispārējā kārtībā.
Ja apsardzes sertifikāts ir pazaudēts, nolaupīts vai sabojāts, persona par to rakstiski paziņo kvalifikācijas komisijai un iesniedz fotogrāfiju un valsts nodevas samaksu par apsardzes sertifikāta dublikāta izsniegšanu apliecinoša dokumenta kopiju. Kvalifikācijas komisija piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas izsniedz apsardzes sertifikāta dublikātu.
Ja persona ir mainījusi vārdu vai uzvārdu, tā par to rakstiski paziņo kvalifikācijas komisijai un iesniedz fotogrāfiju, dokumentu, kas apliecina vārda vai uzvārda maiņu, un valsts nodevas samaksu par apsardzes sertifikāta dublikāta izsniegšanu apliecinoša dokumenta kopiju. Kvalifikācijas komisija piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas izsniedz apsardzes sertifikāta dublikātu.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #13 : 29 Июля, 2011, 17:53 »
11.Prasības,  kas jāpilda apsardzes  komersantam speciālās  atļaujas  (licences)
darbības laikā.
(19 MK 930). Apsardzes komersants izpilda šādas prasības:
19.1. mēneša laikā pēc licences saņemšanas iesniedz licencēšanas komisijai civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju;
19.2. triju dienu laikā pēc civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošinā­šanas līguma darbības termiņa pagarināšanas vai jauna līguma noslēgšanas rakstiski informē par to licencēšanas komisiju, iesniedzot apdrošināšanas polises kopiju;
19.3. apsardzes komersants, kas saņēmis otrās kategorijas speciālo atļauju (licenci), reizi gadā iesniedz licencēšanas komisijai apsardzes darbības pārskatu, kurā norāda:
19.3.1. spēkā esošos līgumus (skaits) par apsardzes pakalpojumu sniegšanu, pakalpojuma saņēmēju firmu, adreses, līguma termiņus;
19.3.2. to apsargājamo objektu sarakstu (objekta nosaukumu un adresi), kuros organizēta fiziskā apsardze;
19.3.3. apsardzes darbinieku skaitu;
19.3.4. dienesta šaujamieroču veidus un skaitu;
19.3.5. to apsardzes darbinieku skaitu, kuri apsardzes darbībā izmanto dienesta šaujamieročus;
19.3.6. to apsardzes darbinieku skaitu, kuri apsardzes darbībā izmanto personīgos šaujamieročus;
19.3.7. stacionārās apsardzes novērošanas pults esību un tās izmantošanu;
19.3.8. radiosakaru esību;
19.3.9. aizturēto un policijai nodoto likumpārkāpēju skaitu;
19.4. ja mainīta apsardzes komersanta firma, veids vai juridiskā adrese, piecu darbdienu laikā pēc izmaiņām iesniedz attiecīgu iesniegumu licencēšanas komisijā. Iesniegumam pievieno izmaiņas apliecinošus dokumentus;
19.5. rakstiski informē licencēšanas komisiju, ja paredzēts mainīt personu, kas tiesīga pār­stāvēt komersantu, iesniedzot iesniegumu un šo noteikumu 3.1. un 3.2.apakš­punktā minētos dokumentus. Apsardzes komersants ieceļ (ievēlē) personu, kas tiesīga pār­stāvēt komersantu, pēc tam, kad saņemts licencēšanas komisijas atzinums, ka uz personu neattiecas Apsardzes darbības likuma 6.pantā noteiktie ierobežojumi;
19.6. rakstiski informē licencēšanas komisiju, ja paredzēts mainīt personu, kas tieši organizēs un vadīs apsardzes darbinieku darbu, norādot personas vārdu, uzvārdu un personas kodu. Apsardzes komersants izmaiņas veic, ja saņemts licencēšanas komisijas atzinums, ka attiecīgā persona Apsardzes darbības likumā noteiktajā kārtībā ir saņēmusi apsardzes sertifikātu;
19.7. nodrošina, ka apsardzes darbiniekam, veicot apsardzes darbību, ir apsardzes sertifikāts, kas tiek uzrādīts pēc personas pieprasījuma vai ir piestiprināts pie apģērba tā, lai apsardzes darbinieku var identificēt.
20. Ja saņemts šo noteikumu 19.5.apakšpunktā minētais iesniegums, licencēšanas komisija ne vēlāk kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas pārbauda, vai uz personu, kas tiesīga pārstāvēt komersantu, nav attiecināmi Apsardzes darbības likuma 6.pantā noteiktie ierobežojumi, un sniedz atbildi apsardzes komersantam.
21. Ja saņemta šo noteikumu 19.6.apakšpunktā minētā rakstiskā informācija, licencēšanas komisija 15 dienu laikā pārbauda, vai persona, kas tieši organizēs un vadīs apsardzes darbinieku darbu, Apsardzes darbības likumā noteiktajā kārtībā ir saņēmusi apsardzes sertifikātu, un sniedz atbildi apsardzes komersantam.
22. Apsardzes komersants, kas izbeidz apsardzes darbību, piecu darbdienu laikā pēc apsardzes komercdarbības izbeigšanas rakstiski informē licencēšanas komisiju un nodod tai speciālās atļaujas (licences) oriģinālu.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #14 : 29 Июля, 2011, 17:53 »
12.Speciālās atļaujas  (licences) apsardzes darbības veikšanai, to izsniegšanas
ierobežojumi.
Ir divu kategoriju speciālās atļaujas (licences):
1) saskaņā ar pirmās kategorijas speciālo atļauju (licenci) apsardzes komersantam ir tiesības projektēt apsardzes tehniskās sistēmas, tās uzstādīt, veikt to apkopi un remontu, kā arī sniegt konsultācijas par šiem jautājumiem;
2) saskaņā ar otrās kategorijas speciālo atļauju (licenci) apsardzes komersantam ir tiesības sniegt visus šajā likumā minētos apsardzes pakalpojumus un apsardzes darbībā izmantot apsardzes tehniskās sistēmas.
(4) Speciālo atļauju (licenci) izsniedz Iekšlietu ministrija, un tā ir derīga apsardzes darbības veikšanai visā valsts teritorijā.
6.pants. Speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas ierobežojumi
(1) Speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai ir tiesīgi saņemt individuālie komersanti un komercsabiedrības, kurās ārvalstu (izņemot Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu) ieguldījums pamatkapitālā nepārsniedz 50 procentus. Par individuālo komersantu vai personu, kas tiesīga pārstāvēt komercsabiedrību, var būt Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis, kurš nav sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un kuram nav konstatēta psihiska slimība, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība.
(2) Speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai aizliegts izsniegt, ja kompetentām valsts iestādēm ir pamats uzskatīt, ka individuālais komersants vai persona, kas tiesīga pārstāvēt komercsabiedrību, darbojas pretvalstiskā vai noziedzīgā organizācijā vai ir tās biedrs, rada draudus valsts vai sabiedrības drošībai.
(3) Speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai aizliegts izsniegt komersantam:
1) kuram anulēta speciālā atļauja (licence) apsardzes darbības veikšanai, ja nav pagājis gads pēc tās anulēšanas;
2) kura dalībnieks ir juridiskā persona, kurai pēdējā gada laikā anulēta speciālā atļauja (licence) apsardzes darbības veikšanai;
3) kura dalībnieks vai kura pārvaldes institūcijas amatpersona ir fiziskā persona, kas bijusi tāda apsardzes komersanta dalībnieks, kuram pēdējā gada laikā anulēta speciālā atļauja (licence) apsardzes darbības veikšanai, vai kas bija tiesīga pārstāvēt šādu apsardzes komersantu, vai kam pēdējā gada laikā anulēts apsardzes sertifikāts.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #15 : 29 Июля, 2011, 17:54 »
13.Apsardzes sertifikāta anulēšanas nosacījumi un kārtība. Personas, kurai anulēts
apsardzes sertifikāts, pienākumi un jauna sertifikāta saņemšanas iespējas.
11p (4) Valsts policija anulē apsardzes sertifikātu, ja apsardzes darbinieks:
1) apsardzes darbinieks pārkāpj šajā likumā noteiktās apsardzes darbinieka tiesības vai nepilda pienākumus;
2) apsardzes darbinieks neievēro šajā likumā noteiktos fiziska spēka, speciālo līdzekļu un dienesta suņu izmantošanas nosacījumus;
3) ir konstatēti šā panta otrajā daļā paredzētie ierobežojumi.
(5) Lēmumu par atteikšanos izsniegt apsardzes sertifikātu vai pagarināt tā derīguma termiņu vai par apsardzes sertifikāta anulēšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma par apsardzes sertifikāta anulēšanu apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību. (6) Persona, kurai anulēts apsardzes sertifikāts, jaunu sertifikātu ir tiesīga saņemt pēc šā panta pirmajā daļā paredzētā apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma nokārtošanas, bet ne agrāk kā gadu pēc tam, kad pieņemts lēmums par apsardzes sertifikāta anulēšanu.
(7) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā fiziskajai personai izsniedzams apsardzes sertifikāts, tā dublikāts un pagarināms apsardzes sertifikāta derīguma termiņš, kārtību, kādā anulējams apsardzes sertifikāts, kā arī kārtību un apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu, apsardzes sertifikāta izsniegšanu, apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu un apsardzes sertifikāta dublikāta izsniegšanu.
(19. MK 945) Valsts policijas struktūrvienība, kura konstatējusi, ka uz apsardzes darbinieku attiecināmi Apsardzes darbības likuma 11.panta ceturtās daļas nosacījumi, anulē apsardzes sertifikātu.Triju darbdienu laikā pēc lēmuma par apsardzes sertifikāta anulēšanu pieņemšanas Valsts policijas struktūrvienība par to informē personu, kurai anulēts apsardzes sertifikāts, un kvalifikācijas komisiju.
Persona, kurai anulēts apsardzes sertifikāts, triju darbdienu laikā pēc lēmuma par apsardzes sertifikāta anulēšanu saņemšanas nodod apsardzes sertifikātu Valsts policijas struktūrvienībai, kas to anulējusi, vai kvalifikācijas komisijai.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #16 : 29 Июля, 2011, 17:54 »
14. Apsardzes    darbības    likumā    noteiktie    šaujamieroča    pielietošanas    un
izmantošanas nosacījumi.
16.pants. Šaujamieroča pielietošanas un izmantošanas nosacījumi
(1) Apsardzes darbībā apsardzes darbinieks drīkst pielietot šaujamieroci, lai:
1) aizsargātu sevi vai citu personu no uzbrukuma, kas reāli apdraud cilvēka dzīvību, veselību vai var nodarīt būtiskus materiālos zaudējumus;
2) novērstu nelikumīgu mēģinājumu vardarbīgi atņemt šaujamieroci;
3) aizturētu likumpārkāpēju, kurš pārsteigts, ielaužoties vai citādi vardarbīgi iekļūstot apsargājamā objektā vai izdarot citu noziedzīgu nodarījumu, ja likumpārkāpējs izrāda pretošanos;
4) padarītu nekaitīgu dzīvnieku, kas apdraud cilvēka dzīvību, veselību vai mantu.
(2) Apsardzes darbinieks drīkst izmantot šaujamieroci, lai brīdinātu par šaujam­ieroča pielietošanu vai aizbaidītu dzīvnieku, kas apdraud cilvēka dzīvību, veselību vai mantu.
(3) Aizliegts pielietot un izmantot šaujamieročus, ja to pielietošanas vai izmantošanas dēļ var ciest citas personas, pret kurām ierocis nav vērsts.
(4) Pielietojot šaujamieroci, aizliegts pārkāpt nepieciešamās aizstāvēšanās robežas un radīt personai kaitējumu, kas acīmredzami neatbilst nodarījuma, nepakļaušanās vai pretošanās raksturam.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #17 : 29 Июля, 2011, 17:55 »
15.Iekšējās drošības dienesta jēdziens, reģistrēšanas kārtība.
Iekšējās drošības dienests — iestāžu, komersantu vai organizāciju struktūrvienība, kas nodrošina to apsardzi un iekšējo drošību
9.pants. Iekšējās drošības dienesta reģistrēšana
(1) Iestādes, komersanti un organizācijas, kuru apsardzi veic to darbinieki, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrē iekšējās drošības dienestu Valsts policijā.
(2) Par iekšējās drošības dienesta reģistrāciju maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.
(3) Ja iestādes, komersanta vai organizācijas apsardzi veic mazāk nekā trīs darbinieki, iekšējās drošības dienests nav jāreģistrē.
(31) Iekšējās drošības dienests apsardzes darbību var uzsākt pēc tam, kad tas reģistrēts Valsts policijā, izņemot šā panta trešajā daļā paredzēto gadījumu. Iekšējās drošības dienests nedrīkst sniegt apsardzes pakalpojumus.
(4) Par iekšējās drošības dienesta vadītāju var būt persona, kura saņēmusi apsardzes sertifikātu un nav sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un kurai nav konstatēta psihiska slimība, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība.
(5) Lēmumu par atteikšanos reģistrēt iekšējās drošības dienestu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #18 : 29 Июля, 2011, 17:55 »
16.Apsardzes sertifikāta anulēšanas kārtība. Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība. Jauna
apsardzes sertifikāta saņemšanas kārtība.
11p (4) Valsts policija anulē apsardzes sertifikātu, ja apsardzes darbinieks:
1) apsardzes darbinieks pārkāpj šajā likumā noteiktās apsardzes darbinieka tiesības vai nepilda pienākumus;
2) apsardzes darbinieks neievēro šajā likumā noteiktos fiziska spēka, speciālo līdzekļu un dienesta suņu izmantošanas nosacījumus;
3) ir konstatēti šā panta otrajā daļā paredzētie ierobežojumi.
(5) Lēmumu par atteikšanos izsniegt apsardzes sertifikātu vai pagarināt tā derīguma termiņu vai par apsardzes sertifikāta anulēšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma par apsardzes sertifikāta anulēšanu apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
(6) Persona, kurai anulēts apsardzes sertifikāts, jaunu sertifikātu ir tiesīga saņemt pēc šā panta pirmajā daļā paredzētā apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma nokārtošanas, bet ne agrāk kā gadu pēc tam, kad pieņemts lēmums par apsardzes sertifikāta anulēšanu.
(7) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā fiziskajai personai izsniedzams apsardzes sertifikāts, tā dublikāts un pagarināms apsardzes sertifikāta derīguma termiņš, kārtību, kādā anulējams apsardzes sertifikāts, kā arī kārtību un apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu, apsardzes sertifikāta izsniegšanu, apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu un apsardzes sertifikāta dublikāta izsniegšanu.
(19. MK 945) Valsts policijas struktūrvienība, kura konstatējusi, ka uz apsardzes darbinieku attiecināmi Apsardzes darbības likuma 11.panta ceturtās daļas nosacījumi, anulē apsardzes sertifikātu.
Triju darbdienu laikā pēc lēmuma par apsardzes sertifikāta anulēšanu pieņemšanas Valsts policijas struktūrvienība par to informē personu, kurai anulēts apsardzes sertifikāts, un kvalifikācijas komisiju.
Persona, kurai anulēts apsardzes sertifikāts, triju darbdienu laikā pēc lēmuma par apsardzes sertifikāta anulēšanu saņemšanas nodod apsardzes sertifikātu Valsts policijas struktūrvienībai, kas to anulējusi, vai kvalifikācijas komisijai.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #19 : 29 Июля, 2011, 17:55 »
17.Zaudējumu atlīdzināšanas pienākums un apsardzes komersanta civiltiesiskās
atbildības apdrošināšana.
18.pants. Zaudējumu atlīdzināšanas pienākums
Apsardzes komersanta pienākums ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atlīdzināt trešajām personām zaudējumus, kurus viņš nodarījis ar savu darbību vai bezdarbību.
19.pants. Apsardzes komersanta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
(1) Apsardzes komersantam ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par savas darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai, kā arī par obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas esamību informēt speciālās atļaujas (licences) izsniedzēju.
(2) Trešās personas mantai nodarītie zaudējumi tiek novērtēti, ievērojot kompensācijas principu atbilstoši likumam “Par apdrošināšanas līgumu”. Apdrošināšanas atlīdzības apmērs tiek noteikts, pusēm vienojoties.
(3) Ja, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, zaudējumi ir nodarīti vairākām personām un to apmērs pārsniedz apdrošināšanas līgumā (polisē) noteikto atbildības limitu, apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta katram prasītājam proporcionāli viņam nodarītajiem zaudējumiem tādā apmērā, lai kopējā izmaksājamā atlīdzība nepārsniegtu apdrošināšanas līgumā (polisē) norādītā viena apdrošināšanas gadījuma atbildības limitu.
(4) Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas limitu nosaka Ministru kabinets (MK noteikumi Nr.66 "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā”).
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #20 : 29 Июля, 2011, 17:56 »
18.Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība. Prasības pret iekšējas drošības
dienesta vadītāju un darbiniekiem.
9.pants. Iekšējās drošības dienesta reģistrēšana
(1) Iestādes, komersanti un organizācijas, kuru apsardzi veic to darbinieki, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrē iekšējās drošības dienestu Valsts policijā. (MK noteikumi Nr.1072 "Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība".
(2) Par iekšējās drošības dienesta reģistrāciju maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.
(3) Ja iestādes, komersanta vai organizācijas apsardzi veic mazāk nekā trīs darbinieki, iekšējās drošības dienests nav jāreģistrē.
(31) Iekšējās drošības dienests apsardzes darbību var uzsākt pēc tam, kad tas reģistrēts Valsts policijā, izņemot šā panta trešajā daļā paredzēto gadījumu. Iekšējās drošības dienests nedrīkst sniegt apsardzes pakalpojumus.
(4) Par iekšējās drošības dienesta vadītāju var būt persona, kura saņēmusi apsardzes sertifikātu un nav sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un kurai nav konstatēta psihiska slimība, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība.
(5) Lēmumu par atteikšanos reģistrēt iekšējās drošības dienestu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
10.pants. Iekšējās drošības dienesta darbinieki
Iestādes, komersanta vai organizācijas apsardzi var veikt persona, kura ir saņēmusi apsardzes sertifikātu un kuru Darba likumā noteiktajā kārtībā pieņem darbā attiecīgā iestāde, komersants vai organizācija.
Lai reģistrētu iekšējās drošības dienestu, iestādes, komersanta vai organizācijas (turpmāk - iesniedzējs) vadītājs vai viņa pilnvarota persona iesniedz attiecīgajā Valsts policijas struktūrvienībā iesniegumu. Iesniegumā norāda iesniedzēja nosaukumu, juridisko adresi, tālruņa numuru, iekšējās drošības dienesta vadītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontakttālruņa numuru.
 Iesniegumam pievieno:
1. komersanta vai organizācijas reģistrācijas apliecības kopiju;
2. tāda dokumenta kopiju, kas apliecina iesniedzēja iekšējās drošības dienesta izveidošanu, un iekšējās drošības dienesta amatu sarakstu;
3. iekšējās drošības dienesta darbinieku sarakstu, kurā norāda personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, apsardzes sertifikāta numuru un izdošanas datumu, un amata (darba pienākumu) aprakstu kopijas;
4. iekšējās drošības dienestā izmantojamo šaujamieroču un speciālo līdzekļu veidu un skaitu;
5. sarakstu, kurā norādīti apsargājamo objektu nosaukumi, adreses, posteņu izvietojums (maršruti), darba režīms, maiņu skaits, cilvēku skaits maiņā, katrā objektā un maiņā izmantojamo šaujam- ieroču un speciālo līdzekļu skaits un sakaru līdzekļu veids.
Valsts policijas teritoriālā struktūrvienība 30 dienu laikā no iesnieguma un šo noteikumu 5.punktā minēto dokumentu saņemšanas dienas izskata iesniegumu un izsniedz iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecību (pielikums).
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #21 : 29 Июля, 2011, 17:56 »
19.Speciālās atļaujas (licences) apsardzes darbības veikšanai izsniegšanas kārtība,
licences dublikāta un atkārtotas speciālās atļaujas (licences) izsniegšana.
(2 MK 930). Komersants, kas vēlas saņemt speciālo atļauju (licenci), iesniedz iesniegumu Iekšlietu ministrijā. Iesniegumā norāda:
2.1. komersanta veidu, firmu un vienoto reģistrācijas numuru;
2.2. komersanta juridisko adresi un tālruņa numuru;
2.3. individuālais komersants – vārdu, uzvārdu, personas kodu un apsardzes sertifikāta numuru;
2.4. komercsabiedrība – informāciju par personām (vārds, uzvārds un personas kods), kuras ir tiesīgas pārstāvēt komercsabiedrību; 2.5. komercsabiedrība – ārvalstu (izņemot Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu) ieguldījumus pamatkapitālā (procentos);
2.6. informāciju (vārds, uzvārds, personas kods un apsardzes sertifikāta numurs) par komercsabiedrības noteikto personu, kas tieši organizēs un vadīs apsardzes darbinieku darbu (2.kategorijas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai);
2.7. komersantam nepieciešamo speciālās atļaujas (licences) kategoriju.
3. Iesniegumam pievieno:
3.1. psihiatra un narkologa atzinumu par individuālā komersanta vai to personu, kas tiesīgas pārstāvēt komercsabiedrību, veselības stāvokli;
3.2. citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentas institūcijas izsniegtu izziņu, ka individuālais komersants vai persona, kas tiesīga pārstāvēt komercsabiedrību (ja minētā persona ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis), nav sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
3.3. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu, ka komersantam nav nodokļu parādu (izziņa nav jāpievieno, ja komersants iesniegumā izteicis piekrišanu, ka šādu izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta pieprasa Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisija).
7. Licencēšanas komisija 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 2.punktā minētā iesnieguma saņemšanas:
7.1. pārbauda, vai uz komersantu nav attiecināmi Apsardzes darbības likuma 6.pantā noteiktie speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas ierobežojumi;
7.2. pieprasa no Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, vai komersantam nav nodokļu parādu, ja komersants iesniegumā izteicis šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minēto piekrišanu;
7.3. pārbauda, vai komersants izpildījis šo noteikumu 5.punktā minētās prasības.
8. Licencēšanas komisija 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 7.punktā minēto pārbaužu veikšanas un Valsts ieņēmumu dienesta izziņas saņemšanas pieņem lēmumu izsniegt pieprasītās kategorijas speciālo atļauju (licenci) vai atteikt tās izsniegšanu.
13. Komersants vai viņa pilnvarots pārstāvis ir tiesīgs piedalīties licencēšanas komisijas sēdē, kurā tiek izskatīts komersanta iesniegums.
23. Ja speciālā atļauja (licence) bojāta, nolaupīta vai pazaudēta, apsardzes komersants piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē licencēšanas komisiju, iesniedzot iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) dublikāta izsniegšanu. Licencēšanas komisija piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz speciālās atļaujas (licences) dublikātu.
25. Ja ir mainīta apsardzes komersanta firma, veids vai juridiskā adrese, licencēšanas komisija izsniedz atkārtotu speciālo atļauju (licenci).
26. Licencēšanas komisija izsniedz atkārtotu speciālo atļauju (licenci) 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 19.4.apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #22 : 29 Июля, 2011, 17:57 »
20.Apsardzes darbības likuma mērķis un darbības joma. Sadarbība apsardzes
darbībā. Apsardzes darbības kontrole.
2.pants. Likuma mērķis un darbības joma
(1) Likuma mērķis ir radīt tiesisku pamatu apsardzes darbības veikšanai, lai nodrošinātu personu un sabiedrības drošību.
(2) Likums attiecas uz fiziskajām un juridiskajām personām, kas veic apsardzes darbību, izņemot Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu, valsts drošības iestāžu, Nacionālo bruņoto spēku, prokuratūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un pašvaldības policijas darbību, kas tiek veikta saskaņā ar speciālajiem likumiem.
(3) Apsardzes komersants un apsardzes darbinieks, kā arī iestāde, komersants un organizācija, kas izveidojusi iekšējās drošības dienestu, veicot apsardzes darbību, sadarbojas ar Valsts policiju un citām valsts pārvaldes iestādēm un sniedz tām atbalstu sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā.
(4) Apsardzes darbību kontrolē Valsts policija atbilstoši savai kompetencei.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #23 : 29 Июля, 2011, 17:57 »
21.Apsardzes darbības ierobežojumi.
4.pants. Apsardzes darbības ierobežojumi
(1) Apsardzes darbībā ir aizliegts:
1) izmantot apsardzes tehniskās sistēmas un vielas, kas ir bīstamas cilvēka dzīvībai vai veselībai;
2) atklāti nēsāt šaujamieročus un speciālos līdzekļus, ja apsardzes darbinieks nav formas tērpā (formas tērpam jābūt atšķirīgam no ikdienas apģērba);
3) izmantot šaujamieročus kārtības nodrošināšanai sapulču, gājienu, piketu un citu publisku pasākumu laikā;
4) apzināti apsargāt personu, kas gatavojas izdarīt vai izdara noziedzīgu nodarījumu;
5) veikt apsardzes darbību, ja nav saņemts apsardzes sertifikāts, izņemot gadījumus, kad apsardzes komersants uz laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus, ir pieņēmis darbā vai mācību praksē stažieri, kurš licencētā izglītības iestādē apgūst apsardzes sertifikāta saņemšanai nepieciešamo apmācību. Stažieris apsardzes darbību var veikt tikai apsardzes darbinieka vadībā; 6) uzdot pildīt apsardzes darbinieka vai iekšējās kontroles dienesta darbinieka pienākumus personai, kas nav saņēmusi apsardzes sertifikātu.
(2) Iestādei, komersantam un organizācijai, kas izveidojusi iekšējās drošības dienestu, aizliegts izsniegt šaujamieroču iegādāšanās un glabāšanas atļaujas, ja uz šīs iestādes komersanta un organizācijas dalībniekiem, vadītājiem, personām, kas ieņem vadošus amatus pārvaldes institūcijās, un darbiniekiem, kuriem saskaņā ar darba pienākumiem paredzēta piekļuve šaujamieročiem un munīcijai, attiecas Ieroču aprites likumā paredzētie ieroču un munīcijas iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas ierobežojumi.
(3) Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētais apsardzes komersants sniedz apsardzes pakalpojumus Latvijas Republikā bez speciālās atļaujas (licences) apsardzes darbības veikšanai [turpmāk — speciālā atļauja (licence)], ja apsardzes pakalpojumu sniegšana, kas uzsākta attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, ir saistīta ar iebraukšanu Latvijas Republikā uz laiku, bet nav pastāvīga apsardzes pakalpojumu sniegšana Latvijas Republikā.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #24 : 29 Июля, 2011, 17:57 »
22.Apsardzes pakalpojumu veidi, speciālā atļauja (licence) apsardzes darbības
veikšanai.
3.pants. Apsardzes pakalpojumu veidi
Apsardzes komersants, pamatojoties uz rakstveida līgumu, var sniegt šādus apsardzes pakalpojumus:
1) nodrošināt nekustamā īpašuma, kravas vai citas kustamās mantas vai vērtību apsardzi;
2) nodrošināt fiziskās personas apsardzi (miesassardzi);
3) nodrošināt iekšējo drošību apsargājamos objektos;
4) projektēt, uzstādīt un apkalpot apsardzes tehniskās sistēmas;
5) sniegt konsultācijas apsardzes jautājumos.
Apsardzes komersants apsardzes darbību var uzsākt pēc speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.
Apsardzes komersantam atļauts sniegt apsardzes pakalpojumus, kas norādīti speciālajā atļaujā (licencē).
Ir divu kategoriju speciālās atļaujas (licences):
1) saskaņā ar pirmās kategorijas speciālo atļauju (licenci) apsardzes komersantam ir tiesības projektēt apsardzes tehniskās sistēmas, tās uzstādīt, veikt to apkopi un remontu, kā arī sniegt konsultācijas par šiem jautājumiem;
2) saskaņā ar otrās kategorijas speciālo atļauju (licenci) apsardzes komersantam ir tiesības sniegt visus šajā likumā minētos apsardzes pakalpojumus un apsardzes darbībā izmantot apsardzes tehniskās sistēmas.
(4) Speciālo atļauju (licenci) izsniedz Iekšlietu ministrija, un tā ir derīga apsardzes darbības veikšanai visā valsts teritorijā.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)