Автор Тема: Сдача на сертификат охранника  (Прочитано 68091 раз)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #25 : 29 Июля, 2011, 17:58 »
23.Apsardzes sertifikāts, tā izsniegšanas kārtība.
11.pants. Apsardzes sertifikāts
(1) Apsardzes sertifikātu fiziskajai personai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz pēc attiecīgas apmācības un kvalifikācijas pārbaudījuma nokārtošanas. Apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.
(2) Apsardzes sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi.
(3) Par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu un apsardzes sertifikāta izsniegšanu, kā arī par apsardzes sertifikāta izsniegšanu pēc derīguma termiņa pagarināšanas maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.
(MK) Apsardzes sertifikātu izsniedz Iekšlietu ministrijas izveidota Apsardzes darbības kvalifikācijas komisija (turpmāk – kvalifikācijas komisija) fiziskai personai, kura apguvusi apsardzes sertifikāta iegūšanai nepieciešamo profesionālās izglītības programmu un pirmās palīdzības sniegšanas mācību kursu un nokārtojusi apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu.
Persona, kura vēlas saņemt apsardzes sertifikātu, iesniedz kvalifikācijas komisijai iesniegumu Iesniegumā norāda personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un tālruņa numuru.
Iesniegumam pievieno:
1.apliecības kopiju par profesionālās pilnveides izglītību, kura apliecina šo noteikumu 3.punktā minētās profesionālās izglītības programmas apguvi;
2. apliecības kopiju par pirmās palīdzības sniegšanas mācību kursa noklausīšanos vai medicīniskās izglītības dokumenta kopiju, vai izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka minētā persona ir apguvusi atbilstošu mācību kursu šajā izglītības iestādē;
3. vienu fotogrāfiju (3 x 4 cm), kurā persona fotografēta ne senāk kā pirms trim mēnešiem;
4. valsts nodevas samaksu apliecinoša dokumenta kopiju.
Pieņemot iesniegumu, kvalifikācijas komisija nosaka apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanas laiku, kas nav vēlāks par 20 dienām no iesnieguma saņemšanas dienas, informē par to personu un izdara attiecīgu ierakstu iesniegumu reģistrācijas žurnālā. Ja iesniegums saņemts pa pastu vai elektroniski, kvalifikācijas komisija piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas sniedz rakstisku atbildi par pārbaudījuma kārtošanas vietu un laiku.
Ja persona šo noteikumu 6.punktā minētajā laikā neierodas kārtot apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu, iesniegums jāiesniedz atkārtoti.
Ja persona apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu nenokārto, tā pārbaudījumu var kārtot atkārtoti kvalifikācijas komisijas noteiktajā laikā, kas nav vēlāks par 20 dienām no personas mutiski izteikta pieteikuma vai rakstiska iesniegumasaņemšanas dienas. Ja iesniegums saņemts pa pastu vai elektroniski, kvalifikācijas komisija piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas sniedz rakstisku atbildi par atkārtota pārbaudījuma kārtošanas vietu un laiku.
Kvalifikācijas komisija piecu darbdienu laikā pēc apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma nokārtošanas izsniedz personai apsardzes sertifikātu (2.pielikums). Apsardzes sertifikāta izdošanas datumu norāda un derīguma termiņu skaita no dienas, kad nokārtots apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījums.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #26 : 29 Июля, 2011, 17:58 »
24.Kartība, kāda apsardzes darbiniekiem izsniedzami dienesta šaujamieroci darba
pienākumu    pildīšanai.    Personīgā    šaujamieroča    izmantošana    apsardzes
pienākumu pildīšanai.
Veicot apsardzes darbību, apsardzes darbinieks Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajā kārtībā drīkst nēsāt personīgo B kategorijas pusautomātisko, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra šaujamieroci vai dienesta šaujamieroci, ja Valsts policija izsniegusi tā nēsāšanas atļauju. Dienesta šaujamierocis apsardzes darbiniekam tiek izsniegts tikai uz apsardzes pienākumu pildīšanas laiku.
Juridiskai personai ir:
-ieroču uzskaites žurnāls un munīcijas uzskaites žurnāls (uzskaites žurnāls)
-ieroču un munīcijas izsniegšanas žurnāls (izsniegšanas žurnāls)
Žurnālus kopā ar ieroča glabāšanas atļauju glabā ieroču glabātavā.
Izsniegšanas žurnālā norāda:
1) izsniedzamā šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča kategoriju un veidu, marku (sistēmu) un numuru, munīcijas veidu un daudzumu;
2) ieroča un munīcijas izsniegšanas datumu un laiku:
3) tā darbinieka vārdu, uzvārdu un dienesta šaujamieroča nēsāšanas atļaujas numuru, kuram izsniedz šaujamieroci un munīciju darba vai dienesta pienākumu pildīšanai.   
Persona, kurai izsniedz šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci un šaujamieroča munīciju, parakstās izsniegšanas žurnālā par ieroča un munīcijas saņemšanu.
Šaujamieroci, lielas enerģijas pneimatisko ieroci un munīciju izsniedz un pieņem glabāšanai atbildīgā persona.
Dienesta šaujamieroci izsniedz tikai darbiniekam, kuram izsniegta dienesta šaujamieroča nēsāšanas atļauja. Darbiniekam dienesta šaujamieroci un munīciju izsniedz uz dienesta (darba) pienākumu pildīšanas laiku.
Persona šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci un munīciju pārvadā tikai uz mācību šaušanas, treniņšaušanas, sporta sacensību vai dienesta (darba) pienākumu pildīšanas vietu no tās- uz ieroča glabātavu, kurā ierocis saņemts.
Nēsājot šaujamieroci un tā munīciju, līdzi jābūt attiecīgai ieroča nēsāšanas atļaujai.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #27 : 29 Июля, 2011, 17:59 »
25.Apsardzes darbībā izmantojamie speciālie līdzekļi, to izmantošanas iespējas,
nosacījumi un drošības pasākumi.
Apsardzes darbinieks lēmumu par savā rīcībā esošo speciālo līdzekļu pielietošanu pieņem patstāvīgi, ievērojot speciālo līdzekļu veidu un to pielietošanas intensitāti, nosaka vadoties no konkrētās situācijas, pārkāpuma rakstura un pārkāpēja individuālajām iezīmēm, kā arī no speciālo līdzekļu taktiskā un tehniskā raksturojuma, maksimāli ierobežojot nodarīto kaitējumu.
Aktīvie speciālie līdzekļi: steks; kairinošu vielu izšaušanas vai izsmidzināšanas ierīces; elektrošoka ierīces; ierīces tādu elementu izšaušanai, kas nerada letālas sekas; gāzes patronas; gāzes granātas; dūmu sveces; dūmu granātas; patronas ar tādu elementu lādiņiem (gumijas renkuļiem) un to modifikācijām, kuru elementi nerada letālas sekas; gumijas lādiņu granātas; gaismas un trokšņa granātas; līdzekļi telpu atvēršanai un šķēršļu sagraušanai.
Gāzes pistoli (revolveri) aizliegts pielietot tuvāk kā vienu metru no cilvēka sejas, atklātas uguns tuvumā, kā arī ieteicams nelietot pret vēju un slēgtā telpā.
Aizliekts pielietot gāzes baloniņu atklātas uguns tuvumā, ne tuvāk kā 50cm no cilvēka sejas, kā arī ieteicams nelietot pret vēju un slēgtā telpā.
Elektrošoka lietošanas noteikumi: iedarbība nedrīkst būt ilgāka par 3 sek.; iedarbinātu ierīci turēt ne tuvāk kā 30cm no sava ķermeņa; nepielietot pie galvas, kakla, mugurkaula un sirds apvidus; uzmanīgi apieties mitrās telpās un lietus laikā; aizliegts pielietot pret nepilngadīgiem, sievietēm, invalīdiem ar redzamām invaliditātes pazīmēm (izņemot grupveida uzbrukumu vai uzbrukumu izmantojot šaujamieročus vai cilvēka dzīvību apdraudošus priekšmetus)
Steka lietošanas noteikumi: pildot dienesta pienākumus, steks nēsājams rokā vai speciālā uzkabē pie jostas; steku pielieto, lai atvairītu likumpārkāpēja uzbrukumu vai, lai pārtrauktu viņa nepakļaušanos apsardzes darbinieka likumīgajām prasībām; ar steku aizliegts sist pa galvu, kaklu, atslēgas kaula rajonā, pa vēderu, pa dzimumorgāniem, sirds rajonā, aknu un nieru rajonā
Pasīvie speciālie līdzekļi: roku dzelži; bruņu individuālie aizsarglīdzekļi (ķiveres, bruņu vestes, vairogi); gāzmaskas, respiratori.
Roku dzelžu pielietošanas kārtība: Roku dzelžus pielieto, lai ierobežotu likumpārkāpēja fizisko pretošanos, aizturētu vai konvojētu personu. Aizturētai personai roku dzelži tiek uzlikti no aizmugures. Ja aizturēto personu jāpārvieto autotransportā, rokas saslēdz no priekšpuses. Roku dzelžus vai sasiešanas līdzekļus personai noņem:
- tiesas sēdē, izņemot, ja ir pamatotas aizdomas vai informācija par gaidāmu fizisku uzbrukumu vai pretošanos;
- tualetes apmeklēšanas laikā;
- nododot apsardzes uzraudzībā esošo pārvietojamo personu citas apsardzes uzraudzībā;- ja ir draudi personas veselībai vai dzīvībai.
Aizliegts personas rokas turēt saslēgtas roku dzelžos vai sasietas ilgāk par divām stundām pēc kārtas. Ja persona apsardzes uzraudzībā pārvietojas kājām un gaisa temperatūra ir zemāka par 0 °C, roku dzelžus vai sasiešanas līdzekļus atļauts lietot ne ilgāk kā:
- vienu stundu, ja gaisa temperatūra nav zemāka par -20 °C;
- pusstundu, ja gaisa temperatūra ir zemāka par -20 °C.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #28 : 29 Июля, 2011, 17:59 »
26.Dienesta šaujamieroča nēsāšanas  kārtība.  Drošības  noteikumi  nēsājot  un
pielietojot šaujamieroci.
Dienesta (darba) pienākumu pildīšanas vietā persona pārvadā, pārnēsā un nēsā šaujamieroci un lielas enerģijas pneimatisko ieroci:
1) šaujamieroci, gāzes pistoli (revolveri) un munīciju nēsā pie sevis speciālā kabatā (makstī), no kuras tas nevar izkrist, tā, lai tam nepievērstu citu personu uzmanību un tas nejauši nenonāktu nepiederošas personas rokās;
2) nēsājot šaujamieroci un gāzes pistoli (revolveri), tas var būt pielādēts ( aptverē-cilindrā ir munīcija, aptvere-cilindrs ievietota šaujamierocī vai gāzes pistolē (revolverī), patrontelpā nav munīcijas), nolaižamā belzējierīce ir nolaistā stāvoklī, drošinātājs (ja tas tehniski iespējams) ir ieslēgts;
3) fiziskā persona šaujamieroci un gāzes pistoli var nēsāt atklātā veidā, speciālā kabatā (makstī), ja viņa pilda dienesta (darba) pienākumus un ir formas tērpā, kas atšķiras no ikdienas apģērba;
4) nēsājot B kategorijas pusautomātisko vai atkārtotas darbības īsstobra šaujamieroci ar pielādētu aptveri (cilindru), kas ievietota šaujamierocī, vienlaikus atļauts nēsāt vienu katra šaujamieroča pielādētu rezerves aptveri (cilindru). Rezerves aptvere atrodas speciālā kabatā (makstī);
5) šaujamieroci atļauts izvilkt no speciālās kabatas (maksts) tikai pašaizsardzības nolūkā, ja konkrētajā situācijā var rasties pamats tā pielietošanai vai izmantošanai. Šaujamieroci atļauts sagatavot šaušanai, ja konkrētajā situācijā iestājas Ieroču aprites vai Apsardzes darbības likumos noteiktie šaujamieroča pielietošanas vai izmantošanas nosacījumi;
6) Nēsājot šaujamieroci un tā munīciju, līdzi jābūt attiecīgai ieroča nēsāšanas atļaujai.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #29 : 29 Июля, 2011, 18:00 »
27.Apsardzes darbībā izmantojamo šaujamieroču veidi. Dienesta šaujamieroču
izsniegšanas kārtība.
15.pants. Apsardzes darbībā izmantojamie šaujamieroči un speciālie līdzekļi
(1) Apsardzes darbības veikšanai var izmantot B kategorijas pusautomātiskos, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra šaujamieročus un B, C vai D kategorijas garstobra-gludstobra šaujamieročus, kas klasificēti kā dienesta šaujamieroči.
(2) Veicot apsardzes darbību, apsardzes darbinieks Ieroču aprites likumā noteiktajā kārtībā drīkst nēsāt personīgo B kategorijas pusautomātisko, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra šaujamieroci vai dienesta šaujamieroci, ja Valsts policija izsniegusi tā nēsāšanas atļauju. Dienesta šaujamierocis apsardzes darbiniekam tiek izsniegts tikai uz apsardzes pienākumu pildīšanas laiku.
(3) Apsardzes darbības veikšanai likumā noteiktajā kārtībā var izmantot speciālos līdzekļus — gāzes pistoles (revolverus), gāzes baloniņus, elektrošoka ierīces, stekus, roku dzelžus un sasiešanas līdzekļus.
(4) Šā likuma 4.panta trešajā daļā minētajā gadījumā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētais apsardzes komersants veic apsargājamā objekta apsardzi, izmantojot šaujamieročus, ja ir saņemta attiecīgās valsts kompetentas iestādes izsniegta atļauja šaujamieroču un munīcijas izvešanai no attiecīgās valsts apsardzes darbības nodrošināšanai, kā arī Ieroču aprites likumā noteiktajā kārtībā saņemta attiecīga Valsts policijas atļauja.
Juridiskai personai ir:
-ieroču uzskaites žurnāls un munīcijas uzskaites žurnāls (uzskaites žurnāls)
-ieroču un munīcijas izsniegšanas žurnāls (izsniegšanas žurnāls)
Žurnālus kopā ar ieroča glabāšanas atļauju glabā ieroču glabātavā.
Izsniegšanas žurnālā norāda:
1) izsniedzamā šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča kategoriju un veidu, marku (sistēmu) un numuru, munīcijas veidu un daudzumu;
2) ieroča un munīcijas izsniegšanas datumu un laiku:
3) tā darbinieka vārdu, uzvārdu un dienesta šaujamieroča nēsāšanas atļaujas numuru, kuram izsniedz šaujamieroci un munīciju darba vai dienesta pienākumu pildīšanai.   
Persona, kurai izsniedz šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci un šaujamieroča munīciju, parakstās izsniegšanas žurnālā par ieroča un munīcijas saņemšanu.
Šaujamieroci, lielas enerģijas pneimatisko ieroci un munīciju izsniedz un pieņem glabāšanai atbildīgā persona.
Dienesta šaujamieroci izsniedz tikai darbiniekam, kuram izsniegta dienesta šaujamieroča nēsāšanas atļauja. Darbiniekam dienesta šaujamieroci un munīciju izsniedz uz dienesta (darba) pienākumu pildīšanas laiku.
Persona šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci un munīciju pārvadā tikai uz mācību šaušanas, treniņšaušanas, sporta sacensību vai dienesta (darba) pienākumu pildīšanas vietu no tās- uz ieroča glabātavu, kurā ierocis saņemts.
Nēsājot šaujamieroci un tā munīciju, līdzi jābūt attiecīgai ieroča nēsāšanas atļaujai.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #30 : 29 Июля, 2011, 18:00 »
28. Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību - aizturēšana, radot personai kaitējumu.
Aizturēšana, radot personai kaitējumu, ir darbība, kas vērsta pret tādu personu, kura izdara vai izdarījusi noziedzīgu nodarījumu. Kriminālatbildība par šo darbību neiestājas, ja nav pieļauta personai radītā kaitējuma acīmredzama neatbilstība nodarījuma, nepakļaušanās vai pretošanās raksturam.
Persona, kura, izdarot aizturēšanu, ir pārkāpusi aizturēšanas nosacījumus, atbild par šo nosacījumu pārkāpšanu.
Ja darbības, ar kurām aizturamai personai rada kaitējumu, nav bijušas nepieciešamas tās aizturēšanai, atbildība par radīto kaitējumu iestājas uz vispārējiem pamatiem.
Nav krimināli sodāma kaitējuma radīšana aizturamai personai aiz neuzmanības.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #31 : 29 Июля, 2011, 18:01 »
29.Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību - nepieciešamā aizstāvēšanās.
Nepieciešamā aizstāvēšanās ir darbība, kas izdarīta, aizsargājot valsts vai sabiedrības intereses, savas vai citas personas tiesības, kā arī personu pret uzbrukumu vai uzbrukuma draudiem tādā veidā, ka uzbrucējam tiek radīts kaitējums. Kriminālatbildība par šo darbību iestājas, ja pārkāptas nepieciešamās aizstāvēšanās robežas.
Par nepieciešamās aizstāvēšanās robežu pārkāpšanu atzīstama acīmredzama aizsardzības nesamērība ar uzbrukuma raksturu un bīstamību, kā rezultātā uzbrucējam tiek radīts kaitējums, kas nav bijis nepieciešams, lai novērstu vai atvairītu uzbrukumu.
Kaitējuma radīšana uzbrucējam aiz neuzmanības, atvairot uzbrukumu, nav krimināli sodāma.
Personai ir tiesības uz nepieciešamo aizstāvēšanos neatkarīgi no iespējām izvairīties no uzbrukuma vai griezties pēc palīdzības pie citām personām.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #32 : 29 Июля, 2011, 18:01 »
30.Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību - galējā nepieciešamība.
Galējā nepieciešamība ir darbība, ko persona izdara, lai novērstu kaitējumu, kas apdraud valsts vai sabiedrības intereses, šīs personas vai citas personas tiesības, kā arī šo vai citu personu, ja attiecīgo kaitējumu konkrētos apstākļos nav bijis iespējams novērst ar citiem līdzekļiem un ja radītais kaitējums ir mazāks nekā novērstais. Galējā nepieciešamība izslēdz kriminālatbildību.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #33 : 29 Июля, 2011, 18:01 »
31.Atstāšana bez palīdzības - nodarījuma būtība un paredzētais sods.
Par nepieciešamas un acīm redzami neatliekamas palīdzības nesniegšanu cilvēkam, kas atrodas dzīvībai bīstamā stāvoklī, ja vainīgais apzinājies, ka varējis to sniegt bez nopietnām briesmām sev un citām personām, un ja palīdzības nesniegšana izraisījusi cilvēka nāvi vai citas smagas sekas, soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz piecām minimālajām mēnešalgām.
Par tādas personas apzinātu atstāšanu bez palīdzības, kura atrodas dzīvībai vai veselībai bīstamā stāvoklī un kurai nav iespējas saglabāt sevi mazgadības, vecuma, slimības vai savas nevarības dēļ, ja vainīgajam bijusi iespēja sniegt cietušajam palīdzību un bijis pienākums rūpēties par viņu vai arī vainīgais pats viņu nostādījis dzīvībai bīstamā stāvoklī,  soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #34 : 29 Июля, 2011, 18:01 »
32.Noziedzīgu nodarījumu klasifikācija.
Noziedzīgi nodarījumi ir kriminālpārkāpumi un noziegumi. Noziegumi iedalāmi šādi: mazāk smagi noziegumi, smagi noziegumi un sevišķi smagi noziegumi.
Kriminālpārkāpums ir nodarījums, par kuru Krimināllikumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ne ilgāku par diviem gadiem, vai vieglāks sods.
Mazāk smags noziegums ir tīšs nodarījums, par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par diviem gadiem, bet ne ilgāku par pieciem gadiem, kā arī nodarījums, kurš izdarīts aiz neuzmanības un par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par diviem gadiem.
Smags noziegums ir tīšs nodarījums, par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par pieciem gadiem, bet ne ilgāku par desmit gadiem.
Sevišķi smags noziegums ir tīšs nodarījums, par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par desmit gadiem, mūža ieslodzījums vai nāves sods.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #35 : 29 Июля, 2011, 18:02 »
33.Kriminālatbildības pamats. Vecums, ar kuru iestājas kriminālatbildība.
Pie kriminālatbildības saucama un sodāma tikai tāda persona, kura ir vainīga noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, tas ir, kura ar nodomu (tīši) vai aiz neuzmanības izdarījusi Krimināllikumā paredzētu nodarījumu, kam ir visas noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes.
Objekts- intereses, kuras apdraud nodarījums
Objektīvā puse- nodarījuma ārējā izpausme;
Subjekts- persona, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu;
Subjektīvā puse- subjekta attieksme pret nodarījumu vai tā sekām (tīša vai neuzmanīga vaina)
Tikai visu četru elementu kopums veido noziedzīga nodarījuma sastāvu. Ja nav kaut viena elementa, nav arī noziedzīga nodarījuma sastāva un tāpēc personu nevar saukt pie kriminālatbildības.
Atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un uzlikt kriminālsodu var ar tiesas spriedumu un saskaņā ar Krimināllikumu.
Likumā noteiktajos gadījumos personu atzīst par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un sodu nosaka arī prokurors, sastādot priekšrakstu par sodu.
Pie kriminālatbildības saucama fiziskā persona, kas līdz noziedzīga nodarījuma izdarīšanas dienai sasniegusi četrpadsmit gadu vecumu. Mazgadīgais, tas ir, persona, kas nav sasniegusi četrpadsmit gadu vecumu, pie kriminālatbildības nav saucams.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #36 : 29 Июля, 2011, 18:02 »
34.Administratīvā pārkāpuma jēdziens. Administratīvo sodu veidi. Vecums, ar kuru iestājas administratīvā atbildība.
Par administratīvo pārkāpumu atzīstama prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība, kura apdraud valsts vai sabiedrisko kārtību, īpašumu, pilsoņu tiesības un brīvības vai noteikto pārvaldes kārtību un par kuru likumā paredzēta administratīvā atbildība. 
Administratīvā atbildība par šajā kodeksā norādītajiem pārkāpumiem iestājas, ja par šiem pārkāpumiem pēc to rakstura saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem nav paredzēta kriminālatbildība.
Paaugstinātas bīstamības avota īpašnieka (valdītāja) administratīvās atbildības īpatnības var noteikt citos likumos.
Pie administratīvās atbildības saucamas personas, kuras līdz administratīvā pārkāpuma izdarīšanas brīdim sasniegušas četrpadsmit gadu vecumu.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #37 : 29 Июля, 2011, 18:02 »
35.Noziedzīga nodarījuma jēdziena skaidrojums. Tīša (ar nodomu) un aiz neuzmanības izdarīta noziedzīga nodarījuma jēdzieni.
Par noziedzīgu nodarījumu atzīstams ar nodomu (tīši) vai aiz neuzmanības izdarīts nodarījums (darbība vai bezdarbība), kurš paredzēts Krimināllikumā un par kura izdarīšanu draud kriminālsods.
Par noziedzīgu nav atzīstams nodarījums (darbība vai bezdarbība), kam ir Krimināllikumā paredzēta nodarījuma sastāva pazīmes, bet kas izdarīts apstākļos, kuri izslēdz kriminālatbildību.
Noziedzīgais nodarījums atzīstams par izdarītu ar nodomu (tīši), ja persona, kas to izdarījusi, ir paredzējusi nodarījuma sekas un vēlējusies tās (tiešs nodoms) vai, kaut arī šīs sekas nav vēlējusies, tomēr apzināti pieļāvusi to iestāšanos (netiešs nodoms).
Noziedzīgais nodarījums atzīstams par izdarītu aiz neuzmanības, ja persona, kas to izdarījusi, ir paredzējusi savas darbības vai bezdarbības seku iestāšanās iespēju, tomēr vieglprātīgi paļāvusies, ka tās varēs novērst (noziedzīga pašpaļāvība), vai arī nav paredzējusi šādu seku iestāšanās iespēju, kaut gan pēc nodarījuma konkrētajiem apstākļiem tai vajadzēja un tā varēja tās paredzēt (noziedzīga nevērība).
Krimināllikumā paredzētais nodarījums nav krimināli sodāms, ja persona neparedzēja, tai nevajadzēja un tā nevarēja paredzēt savas darbības vai bezdarbības seku iestāšanās iespēju.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #38 : 29 Июля, 2011, 18:03 »
36.Patvarība - noziedzīgā nodarījuma būtība un paredzētais sods, nodarījuma atšķirība no administratīvā pārkāpuma.
Par kādas darbības izdarīšanu patvaļīgi, apejot normatīvajā aktā noteikto kārtību, ja šīs darbības tiesiskumu apstrīd valsts vai pašvaldības iestāde vai cita persona un ja šīs darbības rezultātā radīts būtisks kaitējums, —  soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tās saistītas ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, vai ja tās nodarījušas zaudējumus lielā apmērā,—  soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.
Par tādām pašām darbībām, ja tās saistītas ar ieroča vai sprāgstošu vielu lietošanu, —  soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.
LAPK
Par patvarību, tas ir, kādas darbības izdarīšanu patvaļīgi, apejot likumā noteikto kārtību, ja šī patvarība nav saistīta ar ievērojama zaudējuma nodarīšanu, —  uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #39 : 29 Июля, 2011, 18:03 »
37.Svešas mantas piesavināšanās — nodarījuma būtība un paredzētais sods.
Par svešas mantas prettiesisku iegūšanu vai izšķērdēšanu, ja to izdarījusi persona, kurai šī manta uzticēta vai kuras pārziņā tā atradusies (piesavināšanās), —  soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.
Par piesavināšanos, ja tā izdarīta atkārtoti vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Par piesavināšanos, ja tā izdarīta lielā apmērā, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas piesavināšanos — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #40 : 29 Июля, 2011, 18:04 »
38.Atbildība par nelikumīgu brīvības atņemšanu - nodarījuma būtība un paredzētais sods.
Par prettiesisku darbību, atņemot personai iespēju brīvi noteikt savu atrašanās vietu (nelikumīga brīvības atņemšana), ja nav valsts amatpersonas noziedzīga nodarījuma pazīmju,  soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas cietušā dzīvībai vai veselībai bīstamā veidā vai ja tās saistītas ar fizisku ciešanu nodarīšanu viņam, vai ja tās ilgušas vairāk par vienu nedēļu, vai ja tās izdarītas atkārtoti, vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem.
Par nelikumīgu brīvības atņemšanu, ja tā izraisījusi smagas sekas, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #41 : 29 Июля, 2011, 18:04 »
39.Atbildība par mantas neapzinīgu un nevērīgu apsardzību - nodarījuma būtība un paredzētais sods.
Par tādas personas neapzinīgu un nevērīgu savu pienākumu veikšanu, kurai uzdota mantas apsardzība, ja šāda rīcība bijusi par iemeslu šīs mantas nolaupīšanai, bojāejai vai bojāšanai lielā apmērā un ja tā nav valsts amatpersonas vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīga darbinieka noziedzīgs nodarījums, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #42 : 29 Июля, 2011, 18:04 »
40.Atbildība par šaujamieroča, munīcijas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā vai izvešanas no Latvijas Republikas kārtības pārkāpšanu, ko izdarījusi fiziskā persona, kurai ir attiecīga atļauja - pārkāpuma būtība un paredzētais sods.
LAPK 181p
Par šaujamieroča, munīcijas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā vai izvešanas no Latvijas Republikas kārtības pārkāpšanu, ko izdarījusi fiziskā persona, kurai ir attiecīga atļauja, —  uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai atņem šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #43 : 29 Июля, 2011, 18:04 »
41.Atbildība par šaujamieroču un šaujamieroču munīcijas nevērīgu glabāšanu, nēsāšanu, pārvadāšanu un pārsūtīšanu, lielas enerģijas pneimatisko ieroču, sprāgstvielu vai spridzināšanas ietaišu nevērīgu glabāšanu, pārvadāšanu un pārsūtīšanu - nodarījuma būtība un paredzētais sods.
Par šaujamieroča vai šaujamieroča munīcijas nevērīgu glabāšanu, nēsāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises nevērīgu glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu, pārkāpjot normatīvos aktus, kuri regulē ieroču apriti, ja ar šādu nodarījumu citai personai radīta iespēja iegūt šo šaujamieroci, šaujamieroča munīciju, lielas enerģijas pneimatisko ieroci, sprāgstvielu vai spridzināšanas ietaisi, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt zināma veida uzņēmējdarbību uz laiku līdz trim gadiem.
Par tādu pašu nodarījumu, ja tas izraisījis smagas sekas, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt zināma veida uzņēmējdarbību uz laiku līdz pieciem gadiem.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #44 : 29 Июля, 2011, 18:05 »
42.Atbildība par šaujamieroča pielietošanas vai izmantošanas nosacījumu, vai kārtības pārkāpšanu, vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča izmantošanas kārtības pārkāpšanu, ko izdarījusi fiziskā persona, kurai ir attiecīga atļauja vai gāzes pistoles (revolvera) pielietošanas nosacījumu vai kārtības pārkāpšanu -nodarījuma būtība un paredzētais sods.
LAPK 181p
Par šaujamieroča pielietošanas vai izmantošanas nosacījumu vai kārtības pārkāpšanu vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča izmantošanas kārtības pārkāpšanu, ko izdarījusi fiziskā persona, kurai ir attiecīga atļauja, vai gāzes pistoles (revolvera) pielietošanas nosacījumu vai kārtības pārkāpšanu — uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai atņem šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #45 : 29 Июля, 2011, 18:05 »
43.Atbildība par šaujamieroču, šaujamieroču munīcijas, lielas enerģijas pneimatisko ieroču, sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu neatļautu izgatavošanu, remontēšanu, iegādāšanos, glabāšanu, nēsāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu, realizēšanu un realizēšanas noteikumu pārkāpšanu
Par šaujamieroča, šaujamieroča munīcijas, sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises realizēšanu personai, kurai nav attiecīgas atļaujas vai speciālas atļaujas (licences), vai par citu realizēšanas noteikumu pārkāpšanu atkārtoti gada laikā, ja to izdarījusi persona, kurai ir attiecīga realizēšanas atļauja vai speciāla atļauja (licence),soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt zināma veida uzņēmējdarbību uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.
Par šaujamieroča, šaujamieroča munīcijas, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises izgatavošanu, remontēšanu, iegādāšanos, glabāšanu, nēsāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai realizēšanu bez attiecīgas atļaujas, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem vai ar arestu, atņemot tiesības veikt zināma veida uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #46 : 29 Июля, 2011, 18:05 »
44.Konflikti, to būtība. Nosacījumi, kas samazina vai palielina konfliktu rašanas
iespējamību. Konfliktu risināšanas veidi apsardzes darbībā.
Konflikts- pretējo vēlmju, interešu, viedokļu, pozīciju un mērķu sadursme.
1.Lai atrisinātu konfliktu, ir ieteicami vairāki soļi:
-atklāti pateikt otrai pusei, ka radusies situācija, kas mūs neapmierina, ka vēlamies rast abām pusēm pieņemamo risinājumu;
-norunāt laiku un vietu, kur notiks saruna. Ir svarīgi, lai tā varētu risināties bez traucēkļiem;
-pašai sarunai ir jāsagatavojas, nopietni jāpārdomā, uzklausīt partnera domas, izteikt savējās;
-vienošanās ir vērsta uz turpmāko sadarbību un attiecībām
2.Uzvedība konfliktsituācijās:
-sarunājoties nedrīkst pacelt balsi;
-jācenšas uzklausīt ķildīgi noskaņoto cilvēku;
-vajag klausīties neizaicinoši;
-ķildīgais partneris nav jāizzobo;
-sarunu var sākt, kad ķildīgā puse ir nomierinājusies;
-dialoga gaitā ar ķildīgo cilvēku nav jākaunas apklust pirmajam;
-censties ievērot abu pušu intereses;
-censties izvairīties no saspīlējumiem, strīdīgo jautājumu atlikšana.
Veicot dienesta pienākumus, saskarsmē ar apmeklētājiem, apsardzes darbiniekam pirms konkrētā rīcības veida pieņemšanas, vispirms ir jānovērtē situācija.
Prasme kontaktēties ar apmeklētājiem ir atkarīga no rīcības izvēles katrā konkrētajā situācijā un tā varētu būt sekojoša:
1.veicot konkrētas darbības (pārbaudot caurlaides, atbildot uz jautājumiem) apsardzes darbiniekam nav ieteicams dižoties cilvēku priekšā ar savu varu un stāvokli, provocēt cilvēkus uz nevajadzīgiem asumiem un viņu rupju aizsarg reakciju;
2.risinot konkrētu jautājumu, apsardzes darbiniekam ir jāizturas mierīgi un pārliecinoši, lai sarunas tonis neaizskar cilvēka pašcieņu;
3.nepakļaušanās gadījumā, nedaudz var pacelt balsi un pastiprināt pavēles informāciju, vienlaicīgi cenšoties nepieļaut nekādas necieņas izpausmes.
4.saskarsmes procesā apsardzes darbiniekam jācenšas būt izprotamam dažādiem cilvēkiem. Jāvariē savu valodu atkarībā no tā, ar ko runā (bērnu, sirmgalvi, pilsētnieku vai lauku iedzīvotāju), sarunā jāizmanto atbilstošus vārdus, manieres. Jābūt elastīgam, jāņem vērā cilvēka īpatnības un izveidojušās situācijas raksturs.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #47 : 29 Июля, 2011, 18:06 »
45.Apsardzes   komersanta,   kā   kārtības   uzturētāja,   tiesības   un   pienākumi,
apsargājot publiskus pasākumus.
Apsardzes komersants noslēdz līgumus par apsardzes pakalpojumu sniegšanu ar masu pasākumu organizatoru un izstrādā pasākumu plānu drošības nodrošināšanai, kurā norāda:
1. Pasākuma grafika un norises vietas analīze no drošības viedokļa. Tiek noskaidroti draudu faktori, iespējamais apmeklētāju skaits, kā arī apsardzes izvietojums un tās funkcijas.
2. Sākotnējā teritorijas un telpu izpēte. Sevišķa uzmanība tiek pievērsta potenciāli bīstamām konstrukcijām, rezerves izeju izvietojumam, ugunsdrošības noteikumu atbilstībai. Uzmanīgi tiek apsekotas tuvumā novietotās automašīnas. Tiek pārbaudīts apkalpojošais personāls kā arī aparatūra pasākuma organizēšanai. Tiek izslēgta sveša autotransporta, cilvēku un priekšmetu klātbūtne objektā.
3. Apmeklētāju kontrole caurlaides punktos.
4.Likumpārkāpumu nepieļaušana objektā un tam pieguļošajā teritorijā. Sevišķa uzmanība jāpievērš zādzību nepieļaušanai no pasākuma apmeklētāju autotransporta (iespējams izmantot videonovērošanu).
5. Nepieļaut provokācijas un pasākuma izjaukšanu. Ja organizatoriem ir informācija par personām, kuras var censties izjaukt pasākumu, tas jādara zināms apsardzei un jāvienojas par pretdarbības pasākumiem.
6.Organizatoru un VIP personu drošības nodrošināšana.
7.Apmeklētāju plūsmas uzraudzīšana un plānošana (it īpaši pie izejām).
8.Pasākuma telpu un pieguļošās teritorijas apskate pēc pasākuma.
Apsardzes darbinieki masu pasākumu organizēšanas vietās veic sekojošas funkcijas:
- pirms masu pasākuma iepazīstas ar objektus, veic tā sākotnējo apskati un pārbaudi
- kontaktējas ar policiju, sarunā par sadarbību un nepieciešamības gadījumos par palīdzību, aizturēto personu nodošanas policijai iespējām un kārtību;
- nepieļauj ienest objektā ieročus, sprāgstvielas, degošas un indīgas vielas, narkotikas;
- nodrošina organizatoru un ielūgto VIP viesu drošību;
-nodrošina kārtību pasākuma pieguļošajā teritorijā;
- nodod aizturētās personas Valsts policijai;
-nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo neatliekamo palīdzību un nodrošina medicīniskā personāla ierašanos nepieciešamajā vietā;
-teritorijas pārbaude pēc pasākuma norises.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #48 : 29 Июля, 2011, 18:07 »
46.Mīnēšanas pazīmes. Apsardzes darbinieka rīcība, atrodot spridzekli.
Priekšmeti, kuri atstāti nepiemērotās vietās, redzami vadiņi, antenas, pieejot klāt dzirdami pulksteņa mehānisma tikšķi, vai redzama mirgojoša lampiņa.Atrodot šādus priekšmetus, tos nedrīkst aiztikt, tie jānožogo un nekavējoties jāizsauc policija, jāziņo apsardzes priekšniekam (maiņas vecākajam) un objekta vadībai, jāveic pasākumus darbinieku evakuācijai (pilsētā- kvartāla robežās, ārpus pilsētas- 250-500m attālumā). Apsardzes darbinieks turpina objekta apsardzi no tādas vietas, lai objekts būtu pārskatāms, bet pats neciestu no sprādziena.
Vienīgais spridzekļa klātbūtnes atklāšanas līdzeklis, kas ir apsarga rīcībā ir redze. Mēs varam, vizuāli novērot, atrast rūpnieciski ražotus militāra rakstura spridzekļus (granātas, mīnas, lādiņus), kas novietoti zem mašīnas, atkritumu urnās, ievietotas atstātos priekšmetos: somiņās, saiņos utt.
Apsardzes darbinieka rīcība ir atkarīga no tā, kur tiek atrasts aizdomīgais priekšmets: ārpus telpām, līdzās ēkai, telpās, kur nav cilvēku, vai ofisā. Aizdomīgo priekšmetu var apskatīt, mēģinot ieraudzīt iespējamās paštaisītā spridzekļa sastāvdaļas, taču nedrīkst aiztikt, izkustināt no vietas. Ja nepieciešams jāorganizē cilvēku evakuācija un jānodrošina apsardze drošā attālumā no priekšmeta. Jāziņo tiešajam priekšniekam un policijai.
Gadījumos ja apsardzes darbinieks saņem informāciju par spridzekļa atrašanu, viņš reģistrē informācijas saņemšanas laiku un tās būtību; noskaidro ziņotāja personas datus; apstākļus pie kādiem atrasts spridzeklis (laiku, vietu, pazīmes, cilvēku klātbūtni, tuvumā esošās ēkas vai celtnes); brīdina ziņotāju par briesmām un drošības pasākumiem; ziņo par saņemto informāciju tiešajam priekšniekam un policijai.
Cilvēku evakuācijas attālumi pie spridzināmo ietaišu atklāšanas:
-granāta РГД 5 -  50 м.; granāta Ф-1 -  200м.; trotila brikete 200gr-45м; trotila brikete 400gr – 55м; alus bundža 0,33l - 60 м; mīna МОН-50 - 85 м; koferis “Diplomāts” - 230 м; koferis vai ceļojuma soma - 350 м; vieglā automašīna - 500м; mikroautobuss - 920 м; kravas mašīna - 1240 м.
Apsardzes darbiniekiem atklājot spridzināmās ietaises ir jābūt ļoti uzmanīgiem un jāatceras, ka vis svarīgākais ir nodrošināt cilvēku drošību.
Ja spridzināmā ietaise kaut kādu apstākļu dēļ ir nonākusi apsardzes darbinieka rokās, tad tā akurāti, lēnām ir jānoliek tādā vietā, kur sprāgstot radītos vismazākie bojājumi.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)

Оффлайн Александр.М

 • Модератор раздела
 • Постояный пользователь
 • *
 • Сообщений: 8034
 • АМ Аватарко
Re: Сдача на сертификат охранника
« Ответ #49 : 29 Июля, 2011, 18:07 »
47.Apsardzes  signalizācijas  viltotas  trauksmes  iemesli.  Apsardzes  darbinieka
rīcība gadījumā, ja bojāta sakaru un signalizācijas sistēma.
Signalizācijas sistēmu viltus trauksmes var būt dažādu iemeslu dēļ. Ugunsdrošības signalizācija var nostrādāt smēķēšanas dēļ. Kustību detektors var reaģēt uz loga atvēršanos vai aizkaru plandīšanos, ja nav aizvērts logs. Viltus trauksmi var izsaukt bojāts detektors vai signalizācijas vadu īssavienojums.
Viltus trauksmi var izraisīt:
-dzīvnieki, putni;
-augi;
-laika apstākļi;
-elektromagnētiskie izstarojumi;
-radiosignāli;
-smago automašīnu vai vilcienu izraisītā zemes vibrācija;
-bērni, kuri rotaļājas objekta tuvumā;
-noziedzīgs iemesls.
Ja apsardzes darbinieks ir pārliecinājies par viltus trauksmi vai signalizācijas bojājumu, tad nekavējoties jāziņo tiešajam priekšniekam (dežurantam). Ja apsardzes darbinieks nav spējīgs pastāvīgi likvidēt viltus trauksmes iemeslus, tam jāizslēdz signalizācija un jācenšas nodrošināt apsardzi bez šīs tehniskās ierīces. Tas pats attiecas arī uz sakaru līdzekļiem. Galvenais ir turpināt apsardzi ar tiem līdzekļiem, kas atlikuši apsardzes darbinieka rīcībā.
Ja objektā bojātas sakaru un signalizācijas sistēmas nepieciešams par to informēt objekta apsardzes vai maiņas priekšnieku. Dienas un darba laikā speciālisti var pārbaudīt un salabot attiecīgās ierīces, bet nakts laikā vai izejamā dienā ir jāpaaugstina modrība, biežāk veikt apgaitas un censties nodrošināt sava posteņa apsardzi tiem līdzekļiem, kas ir apsardzes darbinieka rīcībā.
Signalizācijas “nostrādāšana” liek domāt par situācijas izmaiņām: vai nu tā ir viltus trauksme, vai arī noticis uzbrukums. Pārbaudes laikā ir jāorientējas uz uzbrukuma  gadījumu. Ja signalizācija ir lokāla- tikai objekta robežās, ir jāinformē apsardzes priekšnieks (dispečers) un jāpārbauda apsardzes signalizācijas signāldevēju nostrādāšanas iemesli. Līdzīgi jārīkojas ar trauksmes signalizāciju, tikai jāņem vērā, ka šī signalizācija ziņo par iespējamu uzbrukumu un pārbaudot jābūt gatavam šādai situācijai.
Ja signālu fiksē centralizētā pults un objektā fiziskās apsardzes nav, tad turp jāsūta trauksmes grupa pārbaudei.
Теоретически нет никакой разницы между теорией и практикой, но на практике разница имеется.(с)